Algemene voorwaarden

Hoofdstuk I Algemene bepalingen

Artikel 1. Definities

In deze Voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Consument: de Wederpartij die een natuurlijke persoon is en niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf;
 2. Gehuurde: elke door Den Hertog aan de Wederpartij in verhuur gegeven roerende Zaak (het Gehuurde), daaronder uitdrukkelijk begrepen hoogwerkers en aanverwant materieel;
 3. Overeenkomst: de overeenkomst c.q. opdracht op basis waarvan de Wederpartij Zaken koopt van, verkoopt aan of huurt van Den Hertog, alsmede de overeenkomst op basis waarvan de Wederpartij opdracht geeft aan Den Hertog tot het uitvoeren van (reparatie)werkzaamheden;
 4. Partijen: Den Hertog en de Wederpartij gezamenlijk;
 5. Werkzaamheden: alle onderhouds- en reparatiewerkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die door Den Hertog Verhuur en Verkoop bv uit anderen hoofde ten behoeve van de Wederpartij worden verricht;
 6. Den Hertog: Den Hertog Verhuur en Verkoop bv (tevens opdrachtnemer), ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 80409180, gevestigd aan De Dijk 18a, 3911 SN, Rhenen in Nederland
 7. Voorwaarden: de onderhavige set Algemene Voorwaarden, welke zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer ************;
 8. Wederpartij: de wederpartij (natuurlijke- of rechtspersoon) die een Overeenkomst aangaat met of opdracht verleent aan Den Hertog;
 9. Zaken: alle op grond van de Overeenkomst door Den Hertog aangeboden, te leveren of geleverde zaken, daaronder uitdrukkelijk begrepen hoogwerkers en aanverwante artikelen.

Artikel 2. Algemeen

1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en Overeenkomst tussen Den Hertog en een Wederpartij, voor zover van deze Voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. De onderhavige Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op Overeenkomsten met Den Hertog, voor de uitvoering waarvan door Den Hertog derden dienen te worden betrokken.
3. Indien ten behoeve van de Wederpartij wordt ingehuurd bij collega verhuurbedrijven is de Wederpartij naast deze Voorwaarden ook gebonden aan de leveringsvoorwaarden of verhuurvoorwaarden van het collega verhuurbedrijf.
4. Indien bij de uitvoering van de Overeenkomst een (mobiele) kraan is betrokken, dan zijn de Algemene Voorwaarden van de Vereniging Verticaal Transport (laatste versie), gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbanken te Amsterdam en Rotterdam, met voorrang van toepassing boven deze Voorwaarden.
5. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
6. Indien één of meerdere bepalingen in deze Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze Voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Den Hertog en de Wederpartij zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
7. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze Voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
8. Den Hertog is gerechtigd deze Voorwaarden (tussentijds) te wijzigen en/of aan te vullen. Wijzigingen treden in werking dertig (30) dagen na bekendmaking aan de Wederpartij. Indien de Wederpartij een Consument is, zal Den Hertog de Consument wijzen op het recht (het relevante deel van) de Overeenkomst op te zeggen met ingang van de datum van inwerkingtreding van de wijziging. De opzegging dient uiterlijk voor de inwerkingtreding van de wijziging door Den Hertog ontvangen te zijn.
9. Indien Den Hertog niet steeds strikte naleving van deze Voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Den Hertog in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze Voorwaarden te verlangen.
10. Alle artikelen genoemd in Hoofdstuk I (algemene bepalingen) van deze voorwaarden zijn integraal van toepassing op Hoofdstuk II (Verkoop, koop, reparatie en onderhoud) en Hoofdstuk III (Verhuur).

Artikel 3. Offertes en aanbiedingen

 1. Alle offertes en aanbiedingen van Den Hertog zijn vrijblijvend. Een door Den Hertog verzonden offerte of gedane aanbieding, komt na dertig (30) dagen te vervallen. Indien de Wederpartij een aanbieding aanvaardt, behoudt Den Hertog zich het recht voor om het aanbod binnen drie (3) werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
 2. Een offerte of aanbieding vervalt indien de Zaak waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
 3. Den Hertog kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. 4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Den Hertog daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet Overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Den Hertog anders aangeeft.

Artikel 4. Opschorting en ontbinding

 1. Den Hertog is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien:
  a. de Wederpartij de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
  b.na het sluiten van de Overeenkomst Den Hertog ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;
  c. de Wederpartij bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
  d. Indien door de vertraging aan de zijde van de Wederpartij niet langer van Den Hertog kan worden gevergd dat hij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, is Den Hertog gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden.
 2. Voorts is Den Hertog bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Den Hertog kan worden gevergd.
 3. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Den Hertog op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien Den Hertog de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en Overeenkomst.
 4. Indien Den Hertog tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
 5. Indien de ontbinding aan de Wederpartij toerekenbaar is, is Den Hertog gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
 6. Indien de Wederpartij een geplaatste opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert en Den Hertog hiervoor zijn goedkeuring verleent, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte Zaken of delen van Zaken, vermeerdert met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de Overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Wederpartij in rekening worden gebracht.
 7. De Wederpartij doet afstand van alle rechten op ontbinding van de Overeenkomst of opschorting van zijn (betalings)verplichtingen, tenzij annulering krachtens dit artikel is overeengekomen. Deze bepaling is niet van toepassing op de Consument.

 

Artikel 5. Prijzen en betaling

 1. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief btw en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de Overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen transport-, reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 2. Ingeval er sprake is van grensoverschrijdende levering van Zaken, zal Den Hertog conform de van toepassing zijnde (internationale) wet- en regelgeving al dan niet btw en andere heffingen van overheidswege in rekening brengen.
 3. Betaling dient te geschieden in euro binnen dertig (30) dagen na factuurdatum, op een door Den Hertog aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Den Hertog aangegeven. Den Hertog is gerechtigd om periodiek te factureren.
 4. Den Hertog is gerechtigd voorafgaand aan de uitvoering van de Overeenkomst van de Wederpartij een voorschot te verlangen. Een betaald voorschot zal op de laatste factuur in mindering worden gebracht. Voorschotten dienen binnen de daarvoor gestelde termijn te worden voldaan.
 5. Door de Wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, ook indien de Wederpartij aangeeft dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 6. De Wederpartij is in verzuim indien hij niet binnen de termijn zoals omschreven in lid 3 heeft betaald.
 7. Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn/haar betalingsverplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening - in en buiten rechte - voor rekening van de Wederpartij. In ieder geval is de Wederpartij, in het geval van een geldvordering, incassokosten – zijnde 15% van de overeengekomen prijs van de overeenkomst, met een minimum van € 150,00 – verschuldigd. Indien Den Hertog hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor rekening van de Wederpartij, evenals eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten.
 8. In afwijking op lid 6 en 7 geldt voor de Consument het volgende. Indien de Consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door Den Hertog is gewezen op de te late betaling en Den Hertog de Consument een termijn van veertien (14) dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichting(en) te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze veertien-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Den Hertog gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen conform de Staffel Buitengerechtelijke Incassokosten (BIK), met een minimum van € 40,00.
 9. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van de Wederpartij, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Wederpartij niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Den Hertog vrij om de Overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of Overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Den Hertog op de Wederpartij zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
 10. Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van de Wederpartij naar het oordeel van Den Hertog daartoe aanleiding geeft, is Den Hertog gerechtigd van de Wederpartij te verlangen dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door Den Hertog te bepalen vorm en/of een voorschot betaalt.

 

Artikel 6. Intellectuele eigendom

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder begrepen, maar daartoe niet beperkt, auteursrechten, merkrechten, modelrechten en octrooirechten) ter zake van de Zaken inclusief de verpakking daarvan, en eventuele andere materialen die daarbij worden geleverd, berusten, en blijven berusten, bij Den Hertog.
 2. Den Hertog heeft het recht de door de uitvoering van een Overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zo ver hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Wederpartij ter kennis van derden wordt gebracht.

 

Artikel 7. Overmacht

 1. Indien na de totstandkoming van de Overeenkomst omstandigheden ontstaan of bekend worden die Den Hertog bij het aangaan van de Overeenkomst niet kende, noch behoorde te kenen, als gevolg waarvan Den Hertog haar verplichtingen jegens de Wederpartij niet tijdig kan nakomen, treedt Den Hertog niet in verzuim en is zij gerechtigd haar verplichtingen op te schorten.
 2. Onder de hiervoor bedoelde omstandigheden worden mede, doch niet uitsluitend, verstaan elke van de wil van Den Hertog onafhankelijke omstandigheid die nakoming van de Overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede – voor zover daaronder reeds niet begrepen – oorlog(sgevaar), oproer, werkstakingen, (natuur)rampen, ongevallen, overheidsmaatregelen, vertragingen in / uitblijven van leveringen van leveranciers, transportmoeilijkheden, brand en storingen in het bedrijf van Den Hertog of haar leveranciers, intrekking van vergunningen van Den Hertog of haar leveranciers.
 3. Indien als gevolg van voornoemde omstandigheden nakoming door Den Hertog blijvend onmogelijk is, heeft zij het recht te vorderen dat de Overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat de uitvoering daarvan door haar mogelijk blijft, tenzij zulks in de gegeven omstandigheden in redelijkheid niet van de Wederpartij gevergd kan worden en ontbinding gerechtvaardigd is. In laatst bedoeld geval wordt de Overeenkomst ontbonden zonder dat de Wederpartij enig recht op schadevergoeding kan doen gelden.
 4. Indien Den Hertog bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het verrichte dan wel het te verrichten gedeelte afzonderlijk te factureren en is de Wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke Overeenkomst.

 

Artikel 8. Overige

 1. Indien deze Voorwaarden in een andere taal zijn opgemaakt, prevaleert de Nederlandse versie in geval van een onduidelijkheid, onvolkomenheid of tegenstrijdigheid in/door de vertaling.
 2. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Den Hertog partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.
 3. Ingeval van een strijdigheid tussen een bepaling uit deze Voorwaarden en een bepaling uit het Weens Koopverdrag (UN Convention for the International Sale of Goods oftewel CISG), prevaleren de bepalingen uit deze Voorwaarden.
 4. De rechter in arrondissement van de vestigingsplaats van Den Hertog is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Den Hertog het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 5. De voertaal bij een eventuele gerechtelijke procedure is de Nederlandse taal.
 6. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 

Hoofdstuk II Verkoop, koop, reparatie en onderhoud

Artikel 9. Toepasselijkheid

Hoofdstuk II is van toepassing op alle Overeenkomsten en Werkzaamheden ten behoeve van de verkoop, koop, reparatie en onderhoud van Zaken.

Artikel 10. Levering

 1. Is voor de levering van Zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Wederpartij Den Hertog derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Den Hertog dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst. Ingeval de Wederpartij een Consument is, bedraagt de levertermijn maximaal dertig (30) dagen.
 2. Indien Den Hertog gegevens behoeft van de Wederpartij voor de uitvoering van de Overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de Wederpartij deze juist en volledig aan Den Hertog ter beschikking heeft gesteld.
 3. Levering geschiedt door de Zaken in het bedrijfspand van Den Hertog ter beschikking te stellen (volgens de Incoterms 2010: Ex Works), tenzij schriftelijk of anders is overeengekomen.
 4. De Wederpartij is verplicht de Zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien de Wederpartij afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Den Hertog gerechtigd de Zaken op te slaan voor rekening en risico van de Wederpartij.
 5. Den Hertog is gerechtigd tot levering in gedeelten, indien de Wederpartij meerdere Zaken heeft gekocht, waarbij Den Hertog iedere deellevering afzonderlijk kan factureren.
 6. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvannoodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan. Den Hertog zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de Overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Wederpartij aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de Overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
 7. Indien de Wederpartij in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Den Hertog gehouden is, dan is de Wederpartij aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) aan de zijde van Den Hertog daardoor direct of indirect ontstaan.
 8. Indien Den Hertog met de Wederpartij een vaste prijs overeenkomt, dan is Den Hertog niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van deze prijs zonder dat de Wederpartij in dat geval gerechtigd is om de Overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de Overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
 9. Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de Overeenkomst meer bedraagt dat 10% en plaatsvindt binnen drie (3) maanden na het sluiten van de Overeenkomst, dan is de Consument gerechtigd de Overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij Den Hertog alsdan alsnog bereid is om de Overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomene uit te voeren, of indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Den Hertog rustende verplichting ingevolge de wet of indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie (3) maanden na de koop zal plaatsvinden.

 

Artikel 11. Inruil/Inkoop

 1. Wanneer partijen zijn overeengekomen dat de Wederpartij bij aankoop van een Zaak bij Den Hertog tevens een zaak zal inruilen of verkopen, blijft de in te ruilen of te verkopen zaak voor rekening en risico van de Wederpartij tot op het moment van aflevering. Onder het moment van aflevering wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: het moment waarop de in te ruilen of te verkopen zaak op het terrein van Den Hertog aankomt (volgens de Incoterms 2010: Delivered Duty Paid).
 2. De Wederpartij is tot het moment van aflevering aansprakelijk voor alle kosten van onderhoud, eventuele schades, verlies en/of waardevermindering van de in te ruilen zaak.
 3. Den Hertog is niet gebonden aan de overeengekomen inruil- of inkoopprijs indien de feitelijke aflevering van de in te ruilen of in te kopen zaak -al dan niet door een vertraging in de door Den Hertog bij benadering opgegeven levering van de aangekochte zaak- op een later tijdstip valt dan overeengekomen of verwacht. In dat geval kan een tussen partijen vooraf overeengekomen percentage bij wijze van afschrijving op de inruil- of inkoopprijs worden gehanteerd.
 4. De Wederpartij garandeert dat de te leveren Zaken alsmede onderdelen daarvan voldoen aan de overeengekomen specificaties, omschrijvingen en eigenschappen.
 5. De Wederpartij garandeert dat de door hem in te ruilen of te verkopen zaak vrij is van rechten en aanspraken van derden, schadevrij is dan wel slechts sprake is van schade zoals tussen partijen is overeengekomen, ondeugdelijke en (verkeers)veilige staat verkeert en niet gemanipuleerd is.
 6. De Wederpartij is verplicht Den Hertog alle relevante informatie met betrekking tot de in te ruilen of te verkopen zaak te verstrekken, waarvan hij weet dan wel redelijkerwijs kan weten dat deze van belang is voor Den Hertog.

 

Artikel 12. Onderhouds- en reparatiewerkzaamheden

 1. Werkzaamheden worden uitgevoerd op de voet van een redelijk bekwaam en zorgvuldig handelende beroepsoefenaar. Den Hertog garandeert echter niet het met een opdracht beoogde resultaat.
 2. Het staat Den Hertog vrij om de uitvoering van de Werkzaamheden geheel of gedeeltelijk over te dragen of uit te besteden aan (een) derde(n).
 3. Indien de Wederpartij hier uitdrukkelijk bij het verstrekken van de opdracht om verzoekt, stelt Den Hertog vervangen onderdelen na uitvoering van de Werkzaamheden aan Wederpartij ter beschikking. In alle andere gevallen worden de vervangen onderdelen eigendom van Den Hertog zonder enige vergoeding aan de Wederpartij te voldoen.
 4. Het risico van een zaak van de Wederpartij die Den Hertog in het kader van de uitvoering van de Werkzaamheden onder zich heeft, blijft berusten bij de Wederpartij. De Wederpartij is verplicht de zaak of de Zaken zelf adequaat te verzekeren. Hetzelfde geldt voor eigendommen van de Wederpartij die zich in de voornoemde Zaak bevinden op het moment dat de Wederpartij deze aan Den Hertog ter beschikking stelt.
 5. Den Hertog heeft het recht de teruggave van zaken van de Wederpartij die Den Hertog voor montage, onderhoud, of reparatie onder zich heeft op te schorten indien en gedurende de periode dat: a. de Wederpartij de kosten van de Werkzaamheden aan deze zaak/zaken niet of niet volledig heeft voldaan;
 6. de Wederpartij de kosten van eerdere door Den Hertog verrichtte Werkzaamheden aan de zaak/zaken niet of niet volledig heeft betaald;
 7. de Wederpartij andere opeisbare vorderingen die voortvloeien uit de contractuele relatie met Den Hertog niet of niet volledig heeft betaald.
 8. Den Hertog is niet aansprakelijk voor eventuele schade – van welke aard dan ook – die voortvloeit uit het door haar uitgeoefende retentierecht.

 

Artikel 13. Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door Den Hertog in het kader van de Overeenkomst geleverde Zaken blijven eigendom van Den Hertog totdat de Wederpartij alle verplichtingen uit de met Den Hertog gesloten Overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
 2. Door Den Hertog geleverde Zaken, die ingevolge lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Wederpartij is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende Zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
 3. De Wederpartij dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Den Hertog veilig te stellen.
 4. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Wederpartij verplicht om Den Hertog daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
 5. De Wederpartij verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Den Hertog ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Den Hertog gerechtigd tot deze uitkering.
 6. Voor het geval Den Hertog zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Wederpartij bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Den Hertog en door Den Hertog aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Den Hertog zich bevinden en die Zaken terug te nemen.

 

Artikel 14. Gebruik en klachten

 1. De door Den Hertog te leveren Zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. Bij gebruik buiten Nederland dient de Wederpartij zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. Den Hertog kan in dat geval andere voorwaarden stellen ter zake van de te leveren Zaken.
 2. Indien een door Den Hertog geleverde Zaak door een derde is geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die door de producent van de Zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld.
 3. Iedere aanspraak op een non-conformiteit komt te vervallen indien een gebrek in of aan een Zaak is ontstaan als gevolg van of die voortvloeit uit: a. onoordeelkundig en/of oneigenlijk gebruik;
  b. slijtage door normaal gebruik;
  c. onjuiste behandeling en/of opslag;
  d. onderhoud door de Wederpartij en/of door derden;
  e. wijzigingen die zijn aangebracht door de Wederpartij en/of derden;
  f. omstandigheden waarop Den Hertog geen invloed kan uitoefenen zoals weersomstandigheden en temperatuurwisselingen.
 4. De Wederpartij is gehouden de geleverde Zaken te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de Zaken aan hem ter beschikking worden gesteld. Daarbij behoort de Wederpartij te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen zeven (7) kalenderdagen na levering schriftelijk aan Den Hertog te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen veertien (14) dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan Den Hertog te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Den Hertog in staat is adequaat te reageren. De Wederpartij dient Den Hertog in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
 5. Indien de Wederpartij tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Wederpartij blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overige bestelde Zaken.
 6. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Wederpartij geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
 7. Indien vaststaat dat een geleverde Zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Den Hertog de gebrekkige Zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan danwel – indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is – schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Wederpartij, ter keuze van Den Hertog , vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan danwel vervangende vergoeding daarvoor aan de Wederpartij voldoen. In geval van vervanging is de Wederpartij gehouden om de vervangen zaak aan Den Hertog te retourneren en de eigendom daarover aan Den Hertog te verschaffen, tenzij Den Hertog anders aangeeft.
 8. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten die daardoor zijn ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Den Hertog integraal voor rekening van de Wederpartij.

 

Artikel 15. Aansprakelijkheid

 1. Indien Den Hertog aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. Den Hertog is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Den Hertog is uitgegaan van door of namens de Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 3. Den Hertog is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Den Hertog aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Den Hertog toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 4. Den Hertog is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, bedrijfsschade, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 5. De aansprakelijkheid van Den Hertog is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat uit hoofde van de aansprakelijkheidsverzekering van Den Hertog in het betreffende geval wordt uitgekeerd.
 6. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens voornoemde verzekering wordt verstrekt, geldt dat iedere aansprakelijkheid beperkt is tot tweemaal de factuurwaarde van de Overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 7. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Den Hertog of zijn leidinggevende ondergeschikten.
 8. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Wederpartij de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk en ondersteund met beeldmateriaal bij Den Hertog meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Den Hertog vervalt door het enkele verloop van twaalf (12) maanden na het ontstaan van de vordering.
 9. Den Hertog is niet aansprakelijk voor schade aan eigen zaken van de huurder van het werkmaterieel.

 

Hoofdstuk III Verhuur

Artikel 16. Toepasselijkheid

Hoofdstuk III is van toepassing indien de Wederpartij Zaken huurt van Den Hertog . Ingeval van huur komt tussen de Wederpartij en Den Hertog een schriftelijke Overeenkomst tot stand komt. Het Gehuurde blijft te allen tijde eigendom van Den Hertog .

 

Artikel 17. Huurperiode

 1. De huurtermijn wordt overeengekomen in de schriftelijke Overeenkomst. De huurtermijn vangt aan op het moment dat de Wederpartij het Gehuurde in ontvangst neemt en eindigt op het moment dat het Gehuurde door Den Hertog in ontvangst is genomen. Voor bepaald materieel geldt een minimale huurperiode.
 2. Voor iedere kalenderdag dat de einddatum overschreden wordt, is de Wederpartij een vergoeding gelijk aan de huurprijs per dag verschuldigd. Wordt het Gehuurde voor de einddatum geretourneerd, dan is de Wederpartij niettemin de volledige huurprijs per dag tot en met de einddatum verschuldigd.

 

Artikel 18. Aflevering en risico

 1. Indien de Wederpartij het Gehuurde op de locatie van Den Hertog afhaalt, gaat het risico voor het Gehuurde op de Wederpartij over op het moment dat de Wederpartij het Gehuurde in bezit heeft genomen.
 2. Indien Den Hertog het Gehuurde op een door de Wederpartij opgegeven adres aflevert, gaat het risico voor het Gehuurde over op het moment dat het Gehuurde bij de Wederpartij is afgeleverd
 3. De Wederpartij dient ervoor te zorgen dat een daartoe bevoegd persoon gedurende de afgesproken leveringsdag aanwezig is voor in ontvangstneming van het Gehuurde. Den Hertog heeft het recht van degene die het Gehuurde komt afhalen, dan wel in ontvangst neemt, te verlangen dat hij zich legitimeert en verstrekking van het Gehuurde te weigeren indien Den Hertog niet ter plaatse kan vaststellen dat het een bevoegde vertegenwoordiger van de Wederpartij betreft.
 4. De Wederpartij draagt de kosten van transport van het Gehuurde van en naar Den Hertog, inclusief laden en lossen.
 5. Is voor de levering van het Gehuurde door Den Hertog een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Wederpartij Den Hertog derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Den Hertog dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst. Den Hertog is in geen geval tot enige schadevergoeding gehouden.
 6. De Wederpartij zal het Gehuurde bij afname inspecteren op gebreken en de aangeboden afleverbon voor goede ontvangst aftekenen. Vermeldt de Wederpartij daarbij geen gebreken, dan wordt het Gehuurde geacht te zijn afgeleverd en aanvaard in de staat die Wederpartij mag verwachten van een goed onderhouden Zaak van de soort waarop de Overeenkomst betrekking heeft.
 7. Indien Den Hertog en de Wederpartij zijn overeengekomen dat het Gehuurde op een nader overeengekomen plaats wordt afgeleverd en een bevoegd persoon van de Wederpartij is niet aanwezig, komt de omstandigheid dat de Wederpartij het Gehuurde niet heeft kunnen inspecteren geheel voor rekening en risico van de Wederpartij, en wordt het Gehuurde geacht te zijn afgeleverd en aanvaard in de staat die de Wederpartij mag verwachten van een goed onderhouden zaak van de soort waarop de Overeenkomst betrekking heeft.

 

Artikel 19. Retournering en risico

 1. De Wederpartij zal het Gehuurde bij het einde van de Overeenkomst opleveren in de staat die Den Hertog mag verwachten van een goed onderhouden zaak van de soort waarop de Overeenkomst betrekking heeft, zonder gebreken, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De Wederpartij zal het Gehuurde in ieder geval in schone, goede en direct bruikbare staat retourneren aan Den Hertog , behoudens normale slijtage. Den Hertog kan zo nodig de kosten voor reiniging bij Wederpartij in rekening brengen.
 2. Indien Den Hertog bij het afhalen van het Gehuurde niemand aantreft, is Den Hertog bevoegd het Gehuurde mee te nemen.
 3. Is het Gehuurde bij het afhalen niet in gereedheid gebracht voor oplevering en/of transport, dan verbeurt de Wederpartij een onmiddellijk opeisbare boete van EUR 250,-, onverminderd het recht van Den Hertog op aanvullende schadevergoeding.
 4. Het Gehuurde wordt na retournering door Den Hertog geïnspecteerd, desgewenst op afspraak in aanwezigheid van Wederpartij. Indien bij voornoemde controle schade aan het Gehuurde wordt geconstateerd, wordt de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld.

  Artikel 20. Gebruik Gehuurde
  1. De Wederpartij zal het Gehuurde niet gebruiken buiten de locatie zoals genoemd in de Overeenkomst en/of opdrachtbevestiging, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Den Hertog . Evenmin is het de Wederpartij toegestaan het Gehuurde door te verhuren of anderszins ter beschikking te stellen aan derden.
  2. De Wederpartij is verplicht om erop toe te zien dat het Gehuurde enkel wordt bediend door de daartoe bevoegde personen, gelet op eventuele verplichte certificaten, rijbewijzen etc.
  3. De Wederpartij is verplicht ervoor zorg te dragen dat het Gehuurde uitsluitend in overeenstemming met de gebruikersinstructies en/of (overige) handleidingen wordt bediend.
  4. De Wederpartij is verantwoordelijk voor het gebruik van de juiste brandstof en smering van het Gehuurde. Ook dient het oliepeil op het juiste niveau gehouden te worden met de daarvoor voorgeschreven olie; dit alles voor rekening van de Wederpartij.
  5. De Wederpartij zal het Gehuurde als een goed huurder beheren.
  6. De Wederpartij verplicht zich ertoe om alle lasten en boetes die voortvloeien uit het gebruik van het Gehuurde door hem of derden, te zullen betalen. Den Hertog heeft het recht administratiekosten ten bedrage van EUR 100,- per geval in rekening te brengen.
  7. De Wederpartij is verplicht zo veel mogelijk preventieve maatregelen te nemen ter voorkoming van schade en/of diefstal/vermissing, zoals het (correct) gebruiken van sloten, afsluiten, opbergen, buiten het zicht plaatsen en vastketenen van het Gehuurde.
  8. De Wederpartij is verplicht om schade aan of veroorzaakt met het Gehuurde onmiddellijk – uiterlijk binnen 48 uur na het ontstaan ervan – schriftelijk en ondersteund met beeldmateriaal bij Den Hertog te melden.
  9. In geval van diefstal, vermissing of verduistering van het Gehuurde is de Wederpartij verplicht aangifte te doen bij een politiebureau en (een kopie) van het proces-verbaal van aangifte aan Den Hertog te overleggen.
  10. Het gehuurde niet te gebruiken voor de volgende werkzaamheden: straal, grit en spuitwerkzaamheden.

 

Artikel 21. Waarborgsom

 1. De Wederpartij zal per Overeenkomst een door Den Hertog vast te stellen, voor aflevering van het Gehuurde te betalen waarborgsom verschuldigd zijn.
 2. Indien de Wederpartij de te betalen waarborgsom niet tijdig voldoet, kan Den Hertog de overeenkomst eenzijdig beëindigen, onverminderd het recht van Den Hertog op schadevergoeding.
 3. Bij verlenging van de Overeenkomst zal Wederpartij uiterlijk op de dag van de aanvang van de verlenging een nieuwe waarborgsom voldoen.
 4. Den Hertog is gerechtigd om onbetaalde huurpenningen, schadevergoedingen en overige kosten met de ontvangen waarborgsom te verrekenen.
 5. De waarborgsom wordt teruggegeven indien voor Den Hertog vaststaat dat de Wederpartij aan al zijn verplichtingen heeft voldaan.

 

Artikel 22. Detachering

 1. Indien Den Hertog een werknemer voor één of meer dagen of delen daarvan aan de Wederpartij uitleent of ter beschikking stelt om het Gehuurde te bedienen of andere werkzaamheden te verrichten, ofwel indien werknemers anderszins enige behoeve werkzaamheid ten van de Wederpartij verricht, is het bepaalde in dit artikel aanvullend van toepassing.
 2. De Wederpartij is verantwoordelijk voor de nakoming van alle uit artikel 7:658 BW en andere wettelijke voorschriften (waaronder ARBO- voorschriften) voortvloeiende verplichtingen ter bescherming van de veiligheid en gezondheid van de werknemer.
 3. De Wederpartij vrijwaart Den Hertog voor alle aanspraken van de betrokken werknemer die voortvloeien uit of verband houden met enige tekortkoming van de Wederpartij in de nakoming van deze verplichting. De Wedepartij zal de door Den Hertog l dientengevolge geleden schade op eerste verzoek aan Den Hertog vergoeden.
 4. De Wederpartij zal zich ten aanzien van de werknemer van Den Hertog bij de uitoefening van het toezicht of de leiding alsmede met betrekking tot de uitvoering van het werk gedragen op dezelfde zorgvuldige wijze als waartoe hij ten opzichte van zijn eigen medewerkers gehouden is.
 5. Het is de Wederpartij niet toegestaan de werknemer van Den Hertog op zijn beurt aan een derde ‘door te lenen’.
 6. Gedurende de looptijd van de Overeenkomst, alsmede gedurende een periode van twaalf maanden na beëindiging daarvan, zal de Wederpartij geen flexibele arbeidskrachten of werknemers van Den Hertog in dienst nemen zonder schriftelijke toestemming van Den Hertog , dit op straffe van een terstond opeisbare boete gelijk aan 1500 uur vermenigvuldigd met het uurtarief zoals vermeld in de Overeenkomst.
 7. Den Hertog is tegenover de Wederpartij niet aansprakelijkheid voor schaden en verliezen aan de Wederpartij, derden dan wel aan de werknemer zelf die voortvloeien uit doen of nalaten van de werknemer.

 

Artikel 23. Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. De Wederpartij is aansprakelijk voor alle schade aan het Gehuurde of veroorzaakt door het Gehuurde, met inbegrip van de schade in verband met beschadiging, diefstal, verlies of oneigenlijke gebruik van het Gehuurde. Het voornoemde geldt ongeacht of de Wederpartij schuld heeft aan de schade, diefstal of verlies.
 2. De Wederpartij is verplicht om de door Den Hertog gemaakte expertisekosten voor het vaststellen van de schade aan het Gehuurde of veroorzaakt met het Gehuurde aan Den Hertog te voldoen.
 3. Den Hertog sluit ten aanzien van WAM-plichtige objecten conform de wetgeving een aansprakelijkheidsverzekering af.
 4. Voor rekening van de Wederpartij, en daarvoor vrijwaart de Wederpartij Den Hertog , komen in ieder geval:
  a. schade aan derden die wordt veroorzaakt door een situatie waarvoor de polisvoorwaarden van de aansprakelijkheidsverzekering van Den Hertog geen dekking bieden, zoals schade veroorzaakt onder invloed van alcohol of drugs;
  b. een eigen risico ten bedrage van vijfduizend (€ 5.000,-) per schadegebeurtenis;
  c. schade aan bovengrondse en ondergrondse leidingen of kabels en/of de daardoor veroorzaakte gevolgschade;
  d. boetes, bekeuringen en/of kosten voor Den Hertog , die voortvloeien uit het door de Wederpartij, zijn personeel of andere ingeschakelde derden;
  e. schade die onder wettelijk toegestane uitsluitingen valt
 5. Den Hertog is uitsluitend aansprakelijk voor de schade die is ontstaan door een aantoonbaar defect in het Gehuurde dat kan worden toegerekend aan Den Hertog en reeds aanwezig was voor de levering van het Gehuurde, waardoor het Gehuurde niet goed werkt, of schade die is veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid van Den Hertog .
 6. De aansprakelijkheid van Den Hertog is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat uit hoofde van de aansprakelijkheidsverzekering van Den Hertog in het betreffende geval wordt uitgekeerd. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens voornoemde verzekering wordt verstrekt, geldt dat iedere aansprakelijkheid beperkt is tot tienduizend (€ 10.000) euro.
 7. De Wederpartij is verplicht om zelf een verzekering af te sluiten voor niet WAM-plichtige objecten. Eventuele eigen risico’s komen voor rekening van de Wederpartij.
 8. Indien de Wederpartij een CAR-verzekering heeft waarbij een toelatingsregeling geldt, dan verklaart de Wederpartij bij voorbaat dat Den Hertog als (mede-)verzekerde rechten aan de CAR-verzekering kan en mag ontlenen. Het (eventuele) eigen risico komt in dit geval voor rekening van de Wederpartij.